Mladinski center Trbovlje (MCT) je javni zavod, ki ga je leta 2001 ustanovila občina Trbovlje z namenom izvajanja in koordinacije dejavnosti za mladino, evropskega sodelovanja na mladinskem področju, zbiranja in posredovanja informacij za mlade, servisno dejavnost za posameznike in organizacije ter izvajanje aktivnosti širšega pomena ter pridobivanja sredstev.

MCT deluje po zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju in sledi zakonskim določilom tega zakona na mladinskem področju. MCT deluje večinoma na lokalni ravni, vendar pa se v majhni regiji kot je Zasavje, povezujemo in delujemo tudi regijsko. Naša vizija je, da MCT do leta 2020 postane razvojno izobraževalni center, ki ustvarja pogoje za boljše standarde mladih in napredek celotne lokalne skupnosti ter spodbuja mlade k splošni družbeni odgovornosti. Naša vizija sloni na prepričanju, da morajo mladi postanejo ključni nosilci razvoja v regiji.

Na lokalni in regionalni ravni sodelujemo s številnimi javnimi zavodi, organizacijami in društvi, saj smo prepoznani kot zanesljiv in učinkovit partner.  Prav tako redno sodelujemo v nacionalnih projektih ter izvajamo številne mednarodne aktivnosti. Mednarodne aktivnosti izvajamo že od leta 2005, do sedaj pa smo izvedli že več kot 50 različnih projektov v okviru različni nacionalnih razpisov ter razpisov evropskih in drugih programov (izvajamo gostiteljske in pošiljajoče seminarje, treninge, študijske obiske, mladinske izmenjave, Evropsko prostovoljno službo, projekte mobilnosti v okviru programa Vseživljenjskega učenja, projekte mobilnosti mladinskih delavcev, mladinske lokalne in transnacionalne pobude, projekt v okviru programa Progress itd.).

MCT poleg mladinskega področja, od leta 2011 izvaja še hotelsko in kavarniško dejavnost ter od leta 2012 še dejavnosti turistično-informacijskega centra za celotno Zasavsko regijo. MCT ima 5 redno zaposlenih ter še 10 stalnih sodelavcev, ki so dnevno prisotni v MCT. Stavba MCT je nova, zgrajena je bila v okviru razpisa Evropskega sklada za regionalni razvoj ter stoji v središču mesta. Tako je postala tudi osrednja točka dogajanja v mestu za vse generacije.

MCT je kadrovsko in tehnično dovolj močan za izvajanje večjih projektov. Ekipo sestavljajo ljudje iz različnih strok (sociologi, politologi, organizatorji dela), ki imajo izkušnje z načrtovanjem, prijavljanjem, izvajanjem in vodenjem vsebine projektov, vodenjem financ, evalvacijami in poročanjem v večjih projektih.

Naslov

Mladinski center Trbovlje
Ulica 1. junija 18
SI-1420 Trbovlje

Delovni čas

Ponedeljek – Petek
Od 8.00 – 16.00

Interne telefonske številke

03 5612 880:
03 5612 881: Gašper Venc
03 5612 883: hostel in klub – Mirza Ribič, Katra Kozinc
03 5612 886: Katarina Nučič, Vesna Lenić Kreže
03 5612 887: Kavarna in recepcija

Drugi podatki

Davčna številka: SI95488952
Matična številka: 1574680000
IBAN: SI5601329-3000000156
BIC: BSLJSI2X

Pravno obvestilo

Pogosto zastavljena vprašanja

Zavod Mladinski center Trbovlje je organizacija za mlade, ki deluje z namenom izvajanja in koordinacije dejavnosti za in z mladimi, evropskega sodelovanja na mladinskem področju, zbiranja in posredovanja informacij za mlade, servisno dejavnost za posameznike in organizacije ter izvajanje aktivnosti širšega pomena ter pridobivanja sredstev. Od leta 2011 delujemo tudi na področju nočitvenih zmogljivosti in posledično razvijamo različne turistične produkte v lokalnem okolju.

»Mladinski center je prostor, kjer mladi uresničujejo svoje zamisli,« je osnovna ideja mladinskega centra Trbovlje. Glavnina aktivnosti zavoda je tako namenjen mladim, v zadnjih letih pa zavod postaja priljubljeno stičišče vseh generacij. Del programa tako vedno posvetimo različnim generacijam.

»Začni svojo pustolovščino« je poziv Mladinskega centra mladim, ki jih skozi različne mednarodne in lokalne programske aktivnosti vabi, da raziskujejo, ustvarjajo, spreminjajo, pomagajo, napredujejo in seveda ob tem uživajo.

»Začni svojo pustolovščino« pa je tudi poziv mladim, da v okviru mladinskega centra oblikujejo svoje ideje in tako soustvarjajo ne le program temveč tudi samo poslanstvo organizacije in lokalno okolje.

V letošnjem letu sta še posebej dve temi izpostavljeni. Prva tema se navezuje na problematiko brezposelnosti mladih, še posebej dolgoročno brezposelnosti mladih, ki Zasavje uvršča v sam vrh v državi. Problematiko rešujemo skozi projekt Ključ (link). Druga tema je tema medkulturne strpnosti in sobivanja. V tej luči izvajamo projekt Safe Haven (v prevodu: Varno zatočišče) (link) s katerim krepimo kompetence medkulturnega razumevanja in s tem naslavljamo problematiko ksenofobije in nestrpnosti, ki se še posebej zadnje čase širi po Evropi in svetu.

Mladinski center je ena izmed tistih redkih organizacij, ki mladim omogoča izkustveno učenje. Če je šola »teorija« je Mladinski center »praksa«, kjer  mladi skozi izkustveno učenje osvajajo kompetence, ki so ključne za njihov osebnostni in poklicni razvoj. Izkustveno učenje poteka v krogu interesnih skupin, kjer mladi pod mentorstvom mladinskega delavca uresničujejo svoje zamisli.

»Vsaka napaka je lahko učna izkušnja,« je vodila učnega procesa  v mladinskem centru. Na ta način želimo mlade opogumiti in vzpodbuditi, da so napake vedno sestavni del  napredka in jih ni potrebno razumeti kot nekaj negativnega.

»Želimo, da mladi postanejo ključni nosilci razvoja,« je vizija mladinskega centra Trbovlje, s tem pa želimo poudariti ključni učinek našega dela, ki so aktivni, samostojni mladi, ki so sposobni spreminjati sebe in vplivati na razvoj skupnosti v kateri živijo.

Mladi skozi proces mladinskega učenja pridobivajo  naslednje veščine; samoiniciativnost in podjetnost, informacijska in komunikacijska tehnologija, digitalna pismenost, medosebne in družbene kompetence , komunikacije v maternem jeziku, komunikacija v tujem jeziku, matematična pismenost, znanost in tehnologija, kulturna zavest in izražanje.

V Mladinskem centru Trbovlje ne »štejemo obiskovalcev«. Naše poslanstvo temelji na aktivnih udeležencih, torej udeležencih, ki s svojimi predlogi, idejami, dejanji  spreminjajo, sooblikujejo in puščajo svoj odtis v organizaciji. Mladinski center Trbovlje je živa »tvorba«, ki jo s svojimi aktivnostmi zaznamuje vsakokrat skupine mladih, ki v njej delujejo. Publika mladinskega centra so torej aktivni mladi udeleženci.

Ekipo Mladinskega centra Trbovlje sestavljajo mladinski delavci, aktivni mladi, mladinski voditelji, domači prostovoljci, tuji prostovoljci.  Dnevno je v delovne procese mladinskega centra vpeta med 10 in 20 ljudi, v času aktivnosti (mednarodne aktivnosti, večje programske aktivnosti) pa se število udeležencev poveča med 30 – 40.

Mladinsko izmenjavo imenujemo tudi »vstopnica« v mednarodno okolje mladinskega dela  saj se velika  večina mladih spozna z njim prav preko mladinske izmenjave. Kot že beseda pove je mladinska izmenjava projekt, ki ga mladi skupaj z mladinskim delavcem samostojno načrtujejo in izvedejo vselej v sodelovanju z mladimi iz drugih evropskih držav. V tednu dni, ki jih preživijo skupaj naslavljajo lokalne družbene probleme, ki jih skozi različne aktivnosti rešujejo. Mladinska izmenjava je mednarodna učna izkušnja skozi katero udeleženci osvojijo nova znanja in veščine ter ob zaključku prejmejo potrdilo v obliki Youthpassa.

Evropska prostovoljska služba (European Voluntary Service – EVS) mladim ponuja možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev), pri čemer je delo prostovoljca ali prostovoljke EVS v korist gostiteljske organizacije ali lokalne skupnosti, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja preizkušnje, ob katerih poteka učni proces za prostovoljca/ko.

Mladinski center Trbovlje izvaja vlogo koordinacijske organizacije. Slednje pomeni, da  skupaj z gostiteljskimi organizacijami iz lokalne skupnosti izvajamo EVS projekte. Na ta način širimo možnosti za organizacije v regiji, da svojo redno dejavnost nadgradijo z aktivnim vključevanjem evropskih prostovoljcev. Evropskih prostovoljci pa v Trbovljah pridobijo pomembno življenjsko učno izkušnjo.

V ta program imamo trenutno vključene; Gimnazijo in ekonomsko šolo Trbovlje, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Delavski dom Trbovlje, Osnovna šola Ivana Cankarja, KD Svoboda.

Mladim iz Zasavja pa ponujamo priložnost, da sami odidejo na prostovoljsko službo v naše evropske partnerske organizacije.

Mladinsko učenje razumemo kot neformalno učenje mladih o temah, ki jih šola v svojem programu ne zajame. Gre za razvoj osebnosti mladega človeka skozi izkustvene aktivnosti, ki jih ponuja mladinski center ali mladinske organizacije. Neformalno učenje je komplementarno formalnemu, zato se mladinski center trudi, da bi s svojimi aktivnostmi dopolnjevalo aktivnosti šol in mladim omogočala dodaten spekter vsebin, ki omogoča mladim, da se spoznajo, razvijejo in postanejo aktivni v dobi odraslosti. Za razvoj osebnih kompetenc mladih MCT mladim omogoča mentorstvo, svetovanje, vključevanje v interesne skupine, usposabljanja in podobno.  Za razvoj lokalne skupnosti pa omogoča medgeneracijska sodelovanja, učenje medkulturnega dialoga in razvoj prostovoljstva.

Tako kot šola tudi v mladinskem centru beležimo učne učinke, ki jih mladi osvojijo skozi procese mladinskega učenja. Ključna razlika med klasičnim ocenjevanjem in merjenjem učnih učinkov je, da pri slednjem osvojenega znanja ne merimo skozi številke temveč ga ozaveščamo skozi procese individualnih in skupinskih refleksij.

Mladinsko učenje v mladinskem delu je učenje, kjer se mladi s tem, ko uresničujejo lastne interese v okviru programov, ki jih izvajamo v Mladinskem centru Trbovlje,  učijo za življenje na neformalen, večkrat povsem priložnosten način. Interesne skupine so ena izmed oblik neformalnega in priložnostnega učenja mladih. Mladi se vanje vključujejo na podlagi lastnega interesa in prostovoljno – vključitev in izstop. Za interesne skupine je značilna visoka stopnja aktivnosti mladih pri samem načrtovanju in izvajanju programa, s podporo mentorja skupine.

Vsaka interesna skupina ima postavljen namen – kaj bomo v prihodnosti z izvajanjem določene interesne skupine dosegli, na kakšen način bomo to dosegli pa prepustimo mladim samim. Mentor ima tako vlogo spodbujevalca in občasno usmerjevalca toka dogajanja. Pomembna vloga mentorja v skupini pa je na področju vrednotenja. Ker se mladi z aktivnim sodelovanjem v interesnih skupinah učijo in urijo na različnih področjih, je pomemben del celotnega procesa tudi ozaveščanje in beleženje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj.